Kaynaklar
Acıpayamlı, Prof. Dr. Orhan, Halkbilim Terimleri Sözüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1978. 
 
Akarsu, Prof. Dr. Bedia, Felsefe Terimleri Sözüğü, İnkılapKitabevi, 1998. 
 
Aksoy, Ömer Asım,Anayasa Sözüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1962. 
 
Ali Püskülüoğlu, Arkadaş Türkçe Sözük, Arkadaş Yayınevi, 2010. 
 
Alpay, Meral, Kütüphanecilik Terimleri, İ.Ü. Edebiyat FakültesiYayınları, 1973. 
 
Altay, Şakir, Hukuk ve Sosyal Bilimler Sözüğü, Bilgi Yayınevi, 1983. 
 
Arkon, Doç. Dr. Cemal, Şehir Planlama Terimleri Sözüğü, Dokuz Eyül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1989. 
 
Ayvaşık, H.Belgin ve Nurhan Menli Er, Şennur Tutarel Kışlak, Adnan Erkuş, Psikoloji Terimleri Sözüğü, Türk Psikologlar Derneği       Yayınları, 2000. 
 
Bağdatlı, Selahattin, Hukuk Sözüğü, Der Yayınları, 1997. 
 
Baldick, Chris, TheOxfordDictionary of LiteraryTerms, Oxford UniversityPress, 2009. 
 
Bayrak, M. Orhan, Türkiye Tarihi Yerler Kılavuzu, İnkılap Kitabevi, 1994. 
 
Black, Jeremy ve Anthony Green, Mezopotamya Mitolojisi Sözüğü, Aram Yayınları, 2003. 
 
Bolay, Prof. Dr. Süleyman Hayri, Felsefe Doktrinleri ve Terimleri Sözüğü, Akçağ Yayınları, 2004. 
 
Bottomore, Tom, Marksist Düşünce Sözüğü (Çeviri: Mete Tunçay), İletişim Yayınları, 2002. 
 
Bouchet-Saulnier, Françoise, İnsancıl Hukuk Sözüğü (Çeviri: Selahattin Bağdatlı), İletişimYayınları, 2002. 
 
Bozkurt, Ömer ve Turgay Ergun, Seriye Sezen, Kamu Yönetimi Sözüğü, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, 1998. 
 
Budak, Selçuk, Psikoloji Sözüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, 2000. 
 
Budak, Selçuk, Psikoloji Sözüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, 2001. 
 
Cebecioğlu, Prof. Dr. Ethem, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözüğü, Anka Yayınları, 2004. 
 
Cevizci, Ahmet, Felsefe Ansiklopedisi, Etik Yayınları, 2004. 
 
Cevizci, Ahmet, Paradigma Felsefe Sözüğü, Paradigma Yayıncılık, 2005. 
 
Colman, Andrew M., Oxford Dictionary of Psychology, Oxford University Press, 2003. 
 
Çağbayır, Yaşar, Ötüken Türkçe Sözük, Ötüken Neşriyat A.Ş., 2007. 
 
Çakar, M. Sait, Türkçe-Almanca Almanca-Türkçe Hukuk Sözüğü, Seçkin Yayınevi, 1999. 
 
Çalışlar, Aziz, Tiyatro Kavramları Sözüğü, Mitos Boyut Yayınları, 1993. 
 
Çambel, Halet ve Güven Arsebük, Sönmez Kantman,Çok Dilli Arkeoloji Sözüğü, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1994. 
 
Çeviker, Turgay,Maliye Terimleri Sözüğü İngilizce-Türkçe Türkçe-İngilizce, Gazi Büro Kitabevi, 1994. 
 
Çolak, Doç. Dr. Ö. Faruk ve Dr. A. Hakan Çermikli, Para Banka Sözüğü, Alkım Yayınevi, 1998. 
 
Dağ, Ahmet Emin, Uluslarası İlişkiler ve Diplomasi Sözüğü, Anka Yayınları, 2005. 
 
Dahl, Henry Saint, Dahl's Law Dictionary, William S. HeinandCo., Inc., 2001. 
 
Dayınlarlı, Av. Dr. Kemal, Türkçe-Fransızca Hukuk Terimleri Sözüğü, Dayınlarlı Hukuk Yayınları Ltd. Şti., 1997. 
 
Dayınlarlı, Dr. Kemal, Fransızca Türkçe Hukuk Terimleri Sözüğü, Dayınlarlı Hukuk Yayınları, 1997. 
 
Demir, Ömer ve Mustafa Acar, Sosyal Bilimler Sözüğü, Vadi Yayınları, 2002. 
 
Demirel, Özcan, Eğitim Sözüğü, Pegem A Yayıncılık, 2001. 
 
Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi Yayınları, 2001. 
 
Dil Derneği, Türkçe Sözük, Dil DerneğiYayınları, 2005. 
 
Dil Derneği, Uygulamalı Dil Bilim Açısından Türkçe'nin Görünümü, Dil Derneği Yayınları, 1994. 
 
Dil Derneği, Yazım Kılavuzu, Dil Derneği, 2005. 
 
Doyrangöl, Doç. Dr. Nuran Cömert, Güncelleştirilmiş Finansal Terimler Sözüğü, Literatür Yayıncılık, 1999. 
 
Dünya Gazetesi Yayın Kurulu, Ansiklopedik Ekonomi Sözüğü, Dünya Yayıncılık, 2006. 
 
Dünya Gazetesi Yayın Kurulu, Ansiklopedik Kambiyo Sözüğü, Dünya Yayıncılık, 1998. 
 
Eliade, Mircea ve I.P. Couliano, Dinler Tarihi Sözüğü, İnsan Yayınları, 1997. 
 
Emiroğlu, Kudret ve Suavi Aydın, Antropoloji Sözüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, 2003. 
 
Enç, Dr. Mithat, Ruhbilim Terimleri Sözüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1972. 
 
Erdoğdu, Ahmet, Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri Sözüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1972. 
 
Eren, Prof. Dr. Hasan, Doç. Dr. Hamza Zülfikar, Anayasa Sözüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1985. 
 
Ergenç, İclal, Konuşma Dili ve Türkçenin Söyleyiş Sözüğü, Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 2002. 
 
Erhat, Azra, Mitoloji Sözüğü, Remzi Kitabevi, 2001. 
 
Göğüş, Beşir, Anlatım Terimleri Sözüğü, Dil Derneği, 1998. 
 
Grünberg, Teo ve David Grünberg, Mantık Terimleri Sözüğü, METU PRESS, 2003. 
 
Güçü, Abdülbaki ve Erkan Uzun, Serkan Uzun, Ümit Hüsrev Yolsal, Felsefe Sözüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, 2003. 
 
Gülsoy, Tanses, Türkçe-İngilizce Dizinli İngilizce-Türkçe Reklam Terimleri ve Kavramları Sözüğü, Adam Yayıncılık, 1994. 
 
Gündüz, Şinasi, Din ve İnanç Sözüğü, Vadi Yayınları, 1998. 
 
Güney, Doç. Dr. Salih, Davranış Bilimleri ve Yönetim Psikolojisi Terimler Sözüğü, 1998. 
 
Hançerlioğlu, Orhan, Ekonomi Sözüğü, Remzi Kitabevi, 1999. 
 
Hançerlioğlu, Orhan, Felsefe Sözüğü, Remzi Kitabevi, 2004. 
 
Hançerlioğlu, Orhan, İslam İnançları Sözüğü, RemziKitabevi, 2000. 
 
Hançerlioğlu, Orhan, Toplumbilim Sözüğü, Remzi Kitapevi, 2001. 
 
Harris,CyrilM., Architectureand Construction, McgrawHill, 2005. 
 
Hasol, Doğan, Ansiklopedik Mimarlık Sözüğü, YEM Yayın, 2008. 
 
Hasol, Doğan, Mimarlık ve Yapı Sözüğü, Yapı Yayın, 2005. 
 
Hasta, Hasan, Dış Ticaret ve Finans Deyimler Sözüğü, Erdiz Masaüstü Yayıncılık, 2000. 
 
İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, 1988–2005. 
 
Kansu, Prof. Dr. İ. Akif, Genel Entomoloji, Kıvanç Basımevi, 2000. 
 
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri SözüğüI, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1991. 
 
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözüğü II Dizin, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1991. 
 
Keleş, Prof. Dr.Ruşen, Kentbilim Terimleri Sözüğü, İmge Kitabevi,1998. 
 
Keyder, Prof. Dr. Nur ve Prof. Dr. Alaeddin Tileylioğlu, Prof. Dr. Adil Oran, İngilizce-Türkçe Türkçe-İngilizce Ekonomi İşletme       Sözüğü, Seçkin Yayınevi, 2002. 
 
Kızıklı, İrfan, Gümrük Terimleri Sözüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1972. 
 
Kocaman, Ahmet ve Necdet Osam, Uygulamalı Dilbilim-Yabancı Dil Öğretimi Terimleri Sözüğü, Hitit Basım Yayın Tic. Ltd. Şti., 2000. 
 
Koç, Nurettin, Açıklamalı Dilbilgisi Terimleri Sözüğü, İnkılap Kitabevi, 1992. 
 
Korkmaz, Prof. Dr. Zeynep, Türk Dili Üzerine Araştırmalar, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1995. 
 
Korkmaz, Prof. Dr. Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2007. 
 
Law Dictionary English-German, Walter de Gruyter, 1986. 
 
Lemaitre, H. ve A. Tompson, Leman Şenalp, Dört Dilde Kütüphanecilik Terimleri Sözüğü, Türk Tarihi Kurumu Basım Evi, 1959. 
 
Marshall, Gordon, Sosyoloji Sözüğü (Çeviri: Osman Akınhay, Derya Kömürcü), Bilim ve Sanat Yayınları, 2003. 
 
Mutlu, Erol, İletişim Sözüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, 2004. 
 
Nakip, Mahir ve Asuman Akdoğan, Asım Çelik, Şaban Uzay, M. Sıtkı İlkay, Açıklamalı İşletme Terimleri Sözüğü: İngilizce       Karşılıklarıyla, Literatür Yayıncılık, 2006. 
 
ODTÜ İdari İlimler Fakültesi, İngilizce-Türkçe İdari İlimler Lugatçesi, ODTÜ Yayınları,1964. 
 
Ovacık, Mustafa, İngilizce-Türkçe Hukuk Sözüğü, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (T. İş Bankası Vakfı), 2000. 
 
Oxford Dictionary of Law; Editör: by Elizabeth A. Martin, Oxford University Press, 1997. 
 
Ozankaya, Prof. Dr. Özer, Temel Toplum Bilim Terimleri Sözüğü, Savaş Yayınları, 1984. 
 
Öncül, Remzi, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözüğü Dizinler, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2000. 
 
Öncül, Remzi, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözüğü, Milli Eğitim BakanlığıYayınları, 2000. 
 
Önder, Ali Rıza, Yasa Dili Sözüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1966. 
 
Önertoy, Prof. Dr. Olcay ve Dr. Ferhan Oğuzkan, Beşir Göğüş, Mahir Ünü, Sevinç Koçak, Yazın Terimleri Sözüğü, Dil Derneği       Yayınları, 1998. 
 
Örnek, Doç. Dr. Sedat Veyis, Etnoloji Sözüğü, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, 1971. 
 
Özdemir, Emin, Örnekli, Açıklamalı Edebiyat Bilgileri Sözüğü, Remzi Kitabevi, 1990. 
 
Özdemir, Emin, Terim Hazırlama Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1973. 
 
Özsoy, Prof. Dr. Ömer ve Prof. Dr. İlhami Güler, Konularına göre Kur'an, FecrYayınevi, 2004. 
 
Parasız, Prof. Dr. İlker, Modern Ansiklopedik Ekonomi Sözüğü, Ezgi Kitabevi, 1999. 
 
Peters, Francis E., Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözüğü (Çeviri: Hakkı Hünler), Paradigma Yayıncılık, 2004. 
 
Raynaud, Philippe ve Stephane Rials, Siyaset Felsefesi Sözüğü (Çeviri: İsmail Yerguz, Necmettin Kamil Sevil, Emel Ergun, Hüsnü Dilli),       İletişim Yayınları, 2003. 
 
Sanır, Doç. Ferruh, Coğrafya Terimleri Sözüğü, Gazi Kitabevi, 2000. 
 
Saraç, Tahsin, Büyük Fransızca - Türkçe Sözük, Adam Yayınları,1994. 
 
Seyidoğlu, Prof. Dr. Halil, Ekonomi ve İşletmecilik Terimleri Sözüğü (İng-Türkçe), Güzem Can Yayınları, 2001. 
 
Seyidoğlu, Prof. Dr. Halil, Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözük, Güzem Can Yayınları, 2002. 
 
Sönmezoğlu, Faruk, derleyen., Uluslararası İlişkiler Sözüğü (Hazırlayanlar: Ülke Arıboğan, Gülden Ayman, Beril Dedeoğlu), DER       Yayınları, 2000. 
 
Sözen, Metin ve Uğur Tanyeli,Sanat Kavram ve Terimleri Sözüğü, Remzi Kitabevi,2007. 
 
Sungurbey, Dr. İsmet, Medeni Hukuk Terimleri Sözüğü Osmanlıcadan-Türkçeye Türkçeden-Osmanlıcaya, Türk Dil Kurumu Yayınları,       1966. 
 
Şener, Esat, Hukuk Sözüğü, Seçkin Yayıncılık, 2001. 
 
Timuçin, Afşar, Felsefe Sözüğü, Bulut Yayınları,2004. 
 
Timuçin, Afşar, Felsefe Sözüğü, İnsancıl Yayınları,1998. 
 
Tomanbay, İlhan ,Sosyal Çalışma Sözüğü, Selvi Yayınevi,1999. 
 
Tuğlacı, Prof. Dr. Pars, İngilizce-Türkçe Ekonomi ve Hukuk Terimleri Sözüğü, Remzi Kitabevi, 2002. 
 
Tuğlacı, Prof. Dr. Pars, İngilizce-Türkçe İktisadi Ticari Hukuki Terimler Sözüğü, ABCKitabevi A.Ş., 1998. 
 
Turani, Adnan, Sanat Terimleri Sözüğü, Remzi Kitabevi,2000. 
 
Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözük, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2005. 
 
Türk Hukuk Kurumu, Türk Hukuk Lugatı, Başbakanlık Basımevi, 1991. 
 
Türkiye Gazetesi, Dini Terimler Sözüğü, İhlas Gazetecilik A.Ş., 1992. 
 
Tüze, Esat, Bankacılık Terimleri Sözüğü İngilizce-Türkçe Türkçe-İngilizce, İnkılap Kitabevi, 1993. 
 
Tüze, Esat, İngilizce-Türkçe Türkçe-İngilizce Dış Ticaret Terimleri Sözüğü, İnkılap Kitabevi,1993. 
 
Uludağ, Prof. Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözüğü, Kabalcı Yayınevi, 2005. 
 
Uyguner, Muzaffer ve Hilmi Tuner, Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1972. 
 
Uyguner, Muzaffer, Yapıt Hakları Terimleri Sözüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1971. 
 
Ülken, Hilmi Ziya, Sosyoloji Sözüğü, Talim ve Terbiye Dairesi Yayınları, 1969. 
 
Üstün, Prof. Dr. Rifat, İngilizce Türkçe İşletme Sözüğü, Bilim Teknik Yayınevi, 1994. 
 
Vardar, Prof. Dr. Berke ve Prof. Dr. NüketGüz, Prof. Dr. EmelHuber, Prof. Dr. OsmanSenemoğlu, Doç. Dr. ErdimÖztokat, Açıklamalı       Dilbilim Terimleri Sözüğü, ABC Kitabevi, 1998. 
 
Velidedeoğlu, Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet, Terim ve Sözcükler Kılavuzu Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu Üçüncü Cilt, Türk Dil       Kurumu Yayınları, 1975. 
 
Veyis, Prof. Dr. Sedat, Örnek Budunbilim Terimleri Sözüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1973. 
 
Yalvaç, Doç. Dr. Faruk, Bankacılık Terimleri Sözüğü, Kardeş Kitap ve Yayınevi, 1997. 
 
Yıldırım, Cemal, Çağdaş Felsefe Sözüğü Terimler-Öğretiler-Filozoflar, Bilgi Yayınevi,2000. 
 
Yılmaz, Prof. Dr. Ejder, Hukuk Sözüğü, Yetkin Yayınları, 2004. 
 
Yurdadoğ, Doç. Dr. Berin U., Kitaplıkbilim Terimleri Sözüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1974. 
 

Zülfikar, Prof. Dr. Hamza, Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, Türk Dil KurumuYayınları, 1991.